Wednesday, December 30, 2009

Download~ download~ download

today me download jor mani song...
but neh..
i wan dl video oso..
duno whr can dl..
n dl jor wan convert to mp4 d..
oso dunno wan dl wat software to convert..
haiz...
T^T
chg jor my blog skin again la...
hahax..
so tak han oo...
xD
coz las time d i c dou got sum beh tahan ..
so chg it!!
got sum tomolo oni chg..
hehex...
tomolo my bro go to my scol 报到。。
dunno he will read at wat claz leh...
hmmm...
mayb infront or mayb behind..
hahax...
dunno lar..
hope he can adapt our scol as fas as he can lor...

tomolo oso d las day of 2009 !!
n 2010 coming soon...
hmmm...
BYE BYE 2009 lur..
HIHI 2010..xD
tomolo my frenz got go whr count down ar...??
but me...
sure at home d lor..
c d count down show on tv..
tomolo KL thr sure traffic jam d la..(i think is veri terrible d lor..)
coz sungai wang thr got count down show..
nvm..
at home better..
hahax..

tat alls..
tomolo post again..
bye~Time make miracles

Tuesday, December 29, 2009

Update my blog!!

chg jor my blog skin..
wuu~~
tired..><
i think tat i use almost 3 an hour like tat oni finish chg d layouts...!!

ermm..
i feel veli satisfied of my blog..
hoho...
i feel proud of myself...
coz d original colour of d blog is no like tat colourful d...
all black...
ishhh...
so i chg it d colour..
hoho..
leng mou...
if feel din leng oso wan say leng la..xD

after design finish d colour, pagement, tat all things...
wow..
beautiful..
kakaz...
*juz joking niawushhh....
tired...


wan go bath le..
tataz..


Time make miracles
 


Monday, December 28, 2009

2010 coming~

还有三天就是2010年了。。。
 感觉好快哦。。
T^T

明年就要考PMR了。。
HAIZ......
明年的压力又多了。。
明年面对的事情又不同了。。
明年。。明年。。。
= =
~.~

算了吧。。。

明年肯定很少上网了吧。。
一直读书吧。。。


GAMBATEH FOR PMR LO...><Time make miracles

Friday, December 25, 2009

TREASURE HUNTER!

24/12

tat day dad bring us go 1U watch d movie " THE TREASURE HUNTER"
tat day is d movie first day to show..
v 8.00++ like tat go 1U...
wan buy d ticket...
scare no ticket jor..

so mani ppl go 1U..
v cant find a car park...
coz tat day is "ping an ye"
luckyly v find dou a car pard place...

den my mom go to buy ticket..

25/12

today is CHRISTAMS day..
MERRY CHRISTMAS!!xD

a new year coming....

Time make miracles

Monday, December 21, 2009

AVATAR!

19/12

tat day me went to 1U watch d movie AVATAR..
my dad say tis movie so many ppl watch..


d movie so nice..
got mani animal n like alien d ppl..
do dou veli 真。。
d movie shows almost 3 hours..
so long.....
my waist so pain..
= =..


a short post..
bye~

Time make miracles


Outing Midvalley~

16/12

tat day v went midvalley..
1st time go thr wit frenz..
sit train leh..
oso 1st time..xD
but MOM dunno d..
curi curi go de..
Got me, jeat yinn, xue wern, zi juan, zi juan bf, weng zhen n mun hong them all...

REACHED MIDVALLEY~

v went to buy tickets...
zi juan walk so fast...
我们都赶不上他..
lolz..
zi juan help us buy tickets...
xue say she wan c d new moon..
but zi juan buy dou d tickets is storm warrior 2..
while v waiting d movie start..
v all diguss wan eat wat 4 our lunch..
everyone already hungry..xD
den v all oso dunno wan eat wat...
continue walk ..walk..walk..
find restaurant..
finally..v all decide eat at .....4get d restaurant name...
v folllow zi juan step go..
but she walk dou so fast..
me n xue n zai cant 跟上..
so v at secret recipe restaurant..
zai zai din eat..
juz me n xue eat..
so mahal d price..
haiz...
nex time dun wan eat at thr jor..

den d d movie wan start jor..
den me and xue run 2 cinema thr..
lolz..
like 2 so po..T^T

luckly haven start..
den find place sit down..
d movie start..
so cool...
n xue keep keep saying so yeng..so leng zai..
= =..
inside d cinema so cold..
sambil watch sambil shiver..
finally finish jor..

tis movie i feel ok lar..
bcoz dem all always fight fight fight..
duno dem doing wat..
blur-ing..@~@
mani ppl oso say part 2 ok ok oni..
part 1 veli nice wor..
but i din watch part 1..


after tat..
v walk 2 ktm wait train..
v din sit d 1st round train..
coz mani ppl..
but xue say masuk la..
still can masuk geh..
den me say dun wan..
so 挤inside d train..
so v wait d 2nd round lo..

d train come jor..
inside not so mani ppl..
hahax..
luckly..

den reach maluri..
den walk 2 scol wait my mom...

back home..~

bye~

Time make miracles

Wednesday, December 16, 2009

1.你最希望从朋友(不包括爱人)那里得到的是什么?
欢乐和自在

2. 最近最郁闷的事?
额。。我酱开朗。。当然是没有啊。。哈哈

3.最受不了自己的哪个缺点?
不敢大胆一点。。

4.遇到喜欢的人,你是勇敢表白还是默默关注?
额。。看先咯。。

5.说出点你名的人3个优点(不可删除题)。
哈哈。。不错不错不错。。


6.以一个形容词形容点名人的外表。
很好。。xD

7.你现在最想做的是什么?
去学校。。

8.用一个字形容自己。
很安静和没话题。。

9.恋人/老婆/老公让你最欣赏的优点是什么?
现在都没有恋人。。@@

10.这辈子做过最疯狂的事情是什么?
好像没有哦。。

11.十年以后,你想过什么样的生活?你打算如何实现呢?
erm..十年后啊。。应该在做工吧。。过着自由的生活咯。。如何实现??不给自己太大的压力。。

12.接下来最想去旅行的国家或城市?为什么?
韩国和日本。。。因为日本很先进。。韩国呢。。就是有好吃的食物瓜。。

13.宁愿哭到笑还是笑到哭?
笑到哭

14.怕不怕世界末日?
当然是怕啦。。。

15.什么时候觉得孤单?
一个人的时候

16.想对点你名的人说的话。
友谊永固。。BEST FRENZ 4VA..^^

17.家人重要还是伴侣重要?
1。家人 2。伴侣

18.择偶条件?
要帅 + 温柔 + 善解人意 + 不可以花心(这很重要 )还有就是我对他要与感觉咯。。XD

19.你是什么人?
华人啦。。= =


20.是不是又喜欢的人?
不是


点名规则:

A. 被点到名字的要在自己的博客里写下自己的答案,然后去掉一个你最不喜欢的问题再加上一个你的问题,仍然足秤20个问题,传给八个人,列出其他八个需要回答 问题的人的名字,还要到这八个人的博客里留言通知对方――你被点名了,被点名者不得拒绝回答问题,完成游戏的人酱会永远得到大家的祝福。

B. 这八个人要在自己的博客里注明是从哪里接到的,并且再传给其他8个人,让游戏继续下去,不得回传。被点到名字的人将会得到大家的祝福,并且所有美好的愿望都会在不久的将来实现。

-HUI YI
-JEAT YINN
-JUN SHAN
-LAO PO
-WENG ZHEN
-ZI JUAN
-POH YEE
-YKM 


Time make miracles


Friday, December 11, 2009

Buy Books~

* use bak english type better..if not my eng will bcome bad..xD

today very early already wake up jor..
8 sumthing like tat wake up le...
omg..so tired...
coz yesterday like 4+ like tat oni slp...T^T
late leh..
everyday oso tat time oni slp..=,=

gao tim jor..
den pui mom n dad go sungai wang thr...
LOL..so far..
coz my dad wan go d apple company..
dad say he already book jor d tickets to TURKEY土耳其..
hoho..
happy happy..x)
but d flight take off tat day exactly is valentine day, oso new year day..
go for 10days..
mayb got 2 or 3 days no attend to scol..xD

den me juz sit at thr listens adults talk lo..
keng keng keng..
d manager say thr got many leng zai d..
hahax..
me listen dou of coz happy la..
hope d tour guide oso a leng zai la..xD
sot-ing...
>SKIP<

>SKIP<

>SKIP<

finally discuss finish jor..
after tat oni go 2 my scol buy book...


>ARRIVE SCOL<

go kedai buku thr..
den got a jie jie say wan buy wat buy wat..
den me juz say ooo...
buy finish jor..
den go home lur...SN process skills-- a man listen ear phone ..huh..><buku catatan n buku nota...


juz tat all..
only use RM 190++ like tat buy tis all book~


TATS ALL~

TATAZ~

说谎~

最近狂听的一首歌。。
林宥嘉的说谎。。

"说谎的人要吞一千根针哦。。“

是有过几个不错对象
说起来并不寂寞孤单
可能我浪荡 让人家不安
才会结果都指望

我没有什么阴影魔障
你千万不要放在心上
我又不脆弱 何况那算什么伤
反正爱情不就都这样

我没有说谎 我何必说谎
你懂我的 我对你从来就不会假装
我哪有说谎
请别以为你有多难忘
消失真的不是我逞强

我好久没来这间餐厅
没想到已经换了装潢
角落那窗口 闻的到玫瑰花香
被你一说是有些印象

我没有说谎 我何必说谎
你知道的我缺点之一就是很健忘
我哪有说谎
是很感谢今晚的相伴
但我竟然有些不习惯

我没有说谎 我何必说谎
爱一个人没爱到难道就会怎么样
别说我说谎
人生已经如此的艰难
有些事情就不要拆穿

我没有说谎 是爱情说谎
它带你来骗我说可我没有可能有希望
我没有说谎
祝你做个幸福的新娘
我的心事请你全遗忘


 *蛮好听。。。xD
我没有说谎, 是爱情说谎。。 
推荐给大家丫..xP

Tuesday, December 08, 2009

夸张~

今天。。
我睡到下午4.30才起身。。
下午嘞。。
夸张嘞。。
第一次睡到酱迟才起身。。
哈哈。。
吓倒我咯。。
爬起来看时钟。。
还以为是2点酱。。
再看清楚一点。。
是4点。。
omg..
快快爬起来。。
心想:午餐不用吃了。。xD
可是还是要吃啦。。

一天比一天迟睡。。
一天比一天迟醒。。
完蛋了。。xD


--------------------------------------------

我的电脑终于回来了。。
开心。。
不用用那个laptop了。。
哈哈。。
不是那个laptop不好。。
只是没有华语系统。。
缺点就是这个咯。。
一旦下载有华语的东西。。
像pps..
哇。。那些字简直不懂什么字来的。。

我的电脑阿。。
你终于回来了。。
等你等到颈都长了。。
哈哈。。xD

现在我又可以在pps看戏了。。
又可以听歌了。。
呵呵。。
开心。。

没东西写了。。

掰~

Monday, December 07, 2009

take result~

7/12

important day?
 not really important geh...

today v all wan attend to scol to take exam results..
me 11+ like tat go..
mani ppl leh..xD
c dou mani frenz..

me go bilik peperiksaan take jor laporan prestasi..
den go c me read wat claz lo..
lucky..
stay bak at same claz..
3C~
but..
got mani frenz up claz n jatuh claz..
T-T
sad lo..
2C become not same 2C jor..
got mani ppl campur masuk..= =


but got mani ppl reali beh song..
coz our scol wan boy n girl ping deng....
den sum boy d results veli bad o..
can stay bak in c claz..
den sum girl d results veli good o..
drop claz..
= =..
haiz..
veli bu gong ping...
suan le ba..
oso can meet dou geh..

still got 2 week like tat jiu wan open scol le..
NEW LIFE...xD
christmas oso wan come jor..
"jingle bell..jingle bell" or " we wish u a merry christmas n a happy new year..xD"
c tat..
new year oso wan come jor..
hahax..
valentine day oso is new year day..
wow..
sweet dou..xD

( hav many days cai dao new year d,....dream-ing nw jor..)

post finish le..

BYE~

Saturday, December 05, 2009

My birthday...


4/12

My birthday..
dad got buy a cake ..
but not big big wan..
is a slice d..xD
is secret recipe...
so sweet....

thx all of my frenz d birthday comments ya..=]

HAPPY BIRTHDAY TO ME..
sot-ing... xD

big jor la..
old jor la..
wan pmr jor la..
cant so taokei jor la...xD

-------------------------------------------------------------

3/12-thursday

yesterday dad bring us c d movie 花木兰...
yuan ben  wednesday wan c d " Christmas Carol"..
den at 1U jor..
v go jor d old wing cinema buy ticket..
den c dou d christmas carol so few ppl c ..
den dun wan buy jor..
= =...
den dad say wan go new wing d cinema thr buy 花木兰 d tickets..
den pui him go lo..
at thr..
wa..
mani ppl sedang beratur..
of coz me no pui dem beratur..xD
hahax..
den  dad buy jor thursday d tickets..

d movie nice..
veli "gan dong" ..
funny + sad..
hahax..
so "fu zha"

c finish jor ..
den my dad say wan c '风云II'..
omg..
is pukul org d movie lai d..
so kong bu..
xD
c jor d preview..
got a ppl d eye become white colour like tat..
uek..so ugly his eyes..xP

 i wan c d movie NEW MOON leh..
haiz..
duno wat time can c....TT

-----------------------------------------------------------------------

--RANDOM POST--

finally c finish jor d drama 宫心计....
ok ok lo... 
no c d 富贵门..
i feel tat 富贵门 so bored..
my brother c always skip skip skip..
i ask him y always skip..
no nit c liao lo..
he say tat part sienz ma.
so skip lo..
beh tahan him jor..
dun c ma..
skip skip skip..xD

nw got a new drama..<巴不得爸爸 >
erm..erm..feel tat d drama veli funny..
c jor it name oso knw la..
hahax

----------------------------------------------------------------------

holiday at home do wat..
of coz is on FACEBOOK , C DRAMA..
den on dou so late oni slp..
evening oni wake up..
hahax..
geng..
wan enjoy tis life....xP

got 25 days wan CHRISTMAS jor..
wow..
so long,...
man man wait ba..
xD
 

Monday, November 30, 2009

TT


haiz...
haiz...
haiz..
haiz..
haiz again..xD

tis com ar..
si beh pa lia lo..
many problem d lo..
msn kena virus...
T^T
wan c drama on youtube say wan get adobe wat wat wat la..
si beh ma fan lo..
hope my com fas fas come bak..
no nit use tis laptop jor..
haha..xD
dun sad ar laptop..
nex time if d com rosak again leh...
i will use u again geh..xD

----------------------------------------------------------------------

7/12 wan come liao....
scare scare..
take results days..
zzZZzzZzzzzZZ..
hope all can stay bak same claz ...

------------------------------------------------------------

my korean drama finally do finish lerr...
haiz...( haiz again )
reali nothin do jor..
no drama i like c jor..
haiz..
sienz again jor...

------------------------------------------------------

my birthday wan come jor...
happy happy..
but old one years again..
sad.. :'( xD

-----------------------------------------------------

reali nothin post leh..
PY..
i post jor le..
fas fas come c ya..
dun 4get..xD

---------------------------------------------------

Bye bye sin..

ME SIM LO..xD

Wednesday, November 25, 2009

礼物 - 刘力扬

 礼物 - 刘力扬

终于在今天划上句点
一整夜翻开过去画
快想不起我们为何会诀别
只看到那双你送的鞋

走一步又一步 我才发现转了个圈
走了好几年 又回到原点

你送的礼物会不会太特别
毫不避讳那不安的传言
但渐行渐远 习惯到没感觉
难道你早想让我走远

你送的礼物在此刻好体贴
陪我回忆把过往走一遍
穿了这些年 难免会有污点
就像每段爱 总会有终点

世上最残酷的 恐怕是时间
困住人 一切却还向前
干涸的眼再挤不出一点咸
爱到如此可悲的境界

走一步又一步 却跟不上你的脚步
你满意了 为什么我却只想要哭

你送的礼物会不会太特别
毫不避讳那不安的传言
但渐行渐远 习惯到没感觉
难道你早想让我走远

你送的礼物在此刻好体贴
陪我回忆把过往走一遍
穿了这些年 难免会有污点
就像每段爱 总会有终点

你说做自己吧 我们都做回自己 哦...
不要再为爱受委屈

你送的礼物 原来是一场劫
终于分别 宿命一样准确
可笑到想要 你赔给我时间
爱情有时廉价得可怜

光着脚我一路奔跑 鲜血泪水一路狂飙
收起我的骄傲 承认曾经备受煎熬
鞋上那记号 只有你能明瞭
过了这一夜 我就全忘掉

Outing to JUSCO~

today go JUSCO wit carmen , yee leng n zhi jia..
 first..
i wait carmen fetch me n yee leng at scol..
about 12.00 like tat..
carmen come jor..
den fetch us go lur..xD
 zhi jia already reached thr jor..
he helped us buy ticket..
movie 2012..
second time see..xD
zhi jia belanja v us leh..
no nit giv bak him ticket d money..hahax..xD
so good,.
nex time muz cal u go..
den belanja again..
wahaha..
jk nia..


at cinema..
c dou many ppl tat v r knw..
v meet dou WONG WAI MAN n his mother..
xD
but o..
zhi jia book d seat r couple seat..
got 3 girls n 1 boys..
den 1 of us should sit wit zhi jia.
all oso dun wan c wif zhi jia..xD
no choice jor..
den v 1, 2 jus...
haha..
carmen lose jor...
she could sit wit zhi jia..xD
finally gao tim jor tis problem..
den go buy popcorn n cola...
while v wait..
carmen c dou her primary schoolmate..
leng zai leh..xD ( sot-ing)
haha..
 den go inside lo..
find our seat..
so dark leh..
cant c our seat num..
wan take out our hp to illuminate to c our seat num..
haiz..><
open a while light oso cant meh..
no bazir ur electric d la..xD
finally find dou our seat jor..

most gek d part is o..
d ppl o..
no off their phone d lo..or put silent..
suddenly watch dou shuang shuang..
"ring..ring"..
xxxx ar..
come 2 kacao ar..xD
got some ppl oso no manners d lo..
at cinema inside..
talking wit frenz loudly o..
all ppl stared at him/her..
==..not paiseh d meh..xD
( tis are d beh song part..xD)

finish movie..
first thing v do r " GO TOILET!!"
v all so "ji" le..xD
already "ren" very long time le..
hahax..
after tat..
v go shopping lo,..
but o..
v walk d place almost same..
duno wan go whr..xD

den v snap sum pic..
(carmen n me)

(carmen n zhi jia)


( yee leng n me )

( me n zhi jia ..whr v looking..O.o)


snap jor pic..
den wait carmen mom come..
den bb lo..xD

THE END~